geb. 2014

SHAKIRA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

HODOR (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ELSA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MERLOT (CR)

FamilienhundHundeverträglich

NOWI (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

IVAN (ANUA)

AktivFamilienhund

MIRO (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

NOJA (CR)

AktivHundeverträglich

MIA (ANUA)

FamilienhundHundeverträglich

Toffi

AktivFamilienhund

Sotirakis

AktivFamilienhundHundeverträglich

Asterias

AktivFamilienhund