Hunde

BRAULIO (PA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

LILY (ANUA)

AktivHundeverträglichLeine gewöhnt

ASOKA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

PEPITO (ANUA)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichKatzenverträglichLeine gewöhnt

IVY (ANUA)

AktivFamilienhundLeine gewöhnt

Pirri (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

RAFI (ADA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MORI (M)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

LEIA (ADA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

Nitro (CR)

Aktivfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

Koda (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

Geisha (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

CARI (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

COLO (M)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

WAYNE (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

JOHN (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

BALTO (ADA)

AktivLeine gewöhntVerträglich mit Hündinnen

Pepa (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

BUSTER (M)

AktivFamilienhundVerträglich mit Hündinnen

Nino (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichKatzenverträglichLeine gewöhnt

Luna (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

AMBAR (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ADARA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

NEO(CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

KOLDO (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SOLERO (CR)

Familienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

PECA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

Fendra (Vermittlungshilfe)

AktivFamilienhundHundeverträglichLeinenführig

LOVI (M)

AktivFamilienhundHundeverträglichLeine gewöhnt

OKSANA (M)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

POL (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

NEPETA (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

Toy (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

Tron (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

AYA (ADA)

AktivKatzenverträglichLeine gewöhntVerträglich mit Rüden

VILLANELLE (M)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

Dover (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

Venus (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichKatzenverträglich

Moro (CR)

Familienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

Cino (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichLeinenführig

MAO (PA)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

MENTA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SERENA (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

Nela (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

ZESPRI (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

TOMMY (ANUA)

AktivKatzenverträglichVerträglich mit Hündinnen

BEN (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichKatzenverträglich

PIPA (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

SAUD (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

BIG (ADA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

RAYO (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

RADO (M)

AktivFamilienhundHundeverträglichLeine gewöhnt

LOLA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SENA (M)

Familienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

DRACULA (CR)

AktivHundeverträglichKatzenverträglich

SIETE (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

FRIDA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

BERTA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

BUGLES (M)

AktivHundeverträglich

SAYHAN (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

KEANU (M)

AktivHundeverträglich

BEY (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

ED(CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

JEROME (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SOLEIL (M)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

APPLE (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

AURKA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

LUCAS (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ARWEN (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ERU (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

NINIEL (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

KLARA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

FARA (ANUA)

AktivFamilienhundVerträglich mit Rüden

BAILEY (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

KOTO (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

SPIRIT (ANUA)

AktivFamilienhund

PAULA (ADA)

FamilienhundHundeverträglich

TIAGA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ENCA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MISCHA (PA)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichLeine gewöhnt

Negrut

Olga

SAM (M)

AktivHundeverträglich

FRODO (M)

AktivHundeverträglich

ORION (ANUA)

Familienhund

OTELLO (M)

Aktiv