Reserviert

SURA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ARMERO (ADA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

TIMMY (ADA)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichKatzenverträglich

TYRION (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

OTTO (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ODI (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

PRIZZY (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

CRUSH (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

KAYLA (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

LISA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

CANDY (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

TICA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

BELTZA (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

JENA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

BON (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

FIBI (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

MARGE (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

YUMA

KUKO (M)

AktivHundeverträglich

SENDA (M)

Aktivfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglichKatzenverträglich