geb. 2018

TIANA (PA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

Amy (CR)

AktivFamilienhundHundeverträglich

GAGA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

DEKU (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ASOKA (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

LEIA (ADA)

AktivFamilienhundHundeverträglich

Nitro (CR)

Aktivfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

MILO (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

Fendra (Vermittlungshilfe)

AktivFamilienhundHundeverträglichLeinenführig

POL (CR)

AktivFamilienhundfür Hundeanfänger geeignetHundeverträglich

ARWEN (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

ERU (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

NINIEL (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

BAILEY (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

KOTO (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich
Vergiss mich nicht Tiernothilfe e.V.