geb. 2020

OTTO (PA)

AktivFamilienhundHundeverträglichLeine gewöhnt

TANA (ADA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich

ROXY (M)

AktivFamilienhundHundeverträglich

LEGO (ANUA)

AktivFamilienhundHundeverträglichKatzenverträglich
Vergiss mich nicht Tiernothilfe e.V.